Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vnitřní řád ZKO č.521 Hrádek n.N.

1.    Zájemci o členství v klubu mají možnost pasivně se zúčastnit několika výcvikových lekcí, aby získali přehled o způsobu vedení výcviku. Aktivními členy s možností účasti při výcvikových lekcích se stávají po vyplnění přihlášky a zaplacení členských příspěvků.

2.    Výše členských příspěvků 
Členský poplatek dospělý člen 1OOO Kč , studenti , děti do 18 let a ženy na mateřské dovolené 25O Kč .První členský příspěvek je splatný společně s přihláškou, další vždy do 30.11.předcházejícího roku. Nezaplacením členského příspěvku do uvedeného termínu se automaticky ruší členství v ZKO č.521 Hrádek n.N.(viz.Stanovy ČKS).

3.    Z členských příspěvků se hradí náklady spojené s údržbou cvičiště, poplatky ČKS, poplatky za pozemky, pořizování cvičebních pomůcek, odborné proškolování instruktorů a figurantů a spotřeba energií (plyn, topení, elektřina). Příjmy a výdaje jsou každoročně vyúčtovány členské základně na členské schůzi.

4.    Docházka na výcvik je dobrovolná, je však nutné dodržovat stanovený čas. Zájemci o výcvik obrany musí mít fyzické předpoklady pro zvládnutí svého psa. Pokud nemají fyzické předpoklady, musí se vždy domluvit s figurantem, aby zajistil odpovídající pomoc.

5.    Venčení psů je možné podél cesty směrem k cihelně nebo pískovému lomu. Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště, je majitel psa povinen toto uklidit.

6.    Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze před započetím nebo po ukončení výcviku a vždy pod dozorem majitele. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby. Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá psovod, a to i během nácviku obrany.

7.    Parkování vozidel je možné před vchodem na cvičiště a také podél cvičiště.

8.    Výcvik je každou neděli od  14.00 h

 

Individuální návštěva cvičiště je možná i mimo výcvikové dny.

9.    Hostování v ZKO Kynologického klubu Hrádek nad Nisou

a)    Je umožněno členovi kterékoliv ZKO, pokud souhlasí s dodržováním Vnitřního řádu ZKO Hrádek n.N. O přijetí hosta rozhodne výbor ZKO.
b)    Doba hostování je omezena vždy na 1 rok, tj. končí 12 měsíců od přijetí hosta do ZKO.
c)    V případě zájmu o prodloužení hostování je nutné znovu požádat nejpozději 30 dnů před vypršením doby hostování.
d)    Poplatky za hostování jsou shodné s poplatky členskými (viz bod č.2 Vnitřního řádu).
e)    Hosté mají stejná práva a povinnosti při účasti na výcviku a využívání cvičebních pomůcek jako členové ZKO. Hosté nemají právo rozhodovat o vnitřních záležitostech klubu, nemají právo volit ani být voleni do funkcí klubu  a dále nemají právo vstupovat do vedení výcviku, pokud nejsou pověřeni členem výboru.

10.    Brigády se budou konat dle potřeby po domluvě se správcem ZKO Hrádek n.N, členové budou informováni o brigádách prostřednictvím webových stránek ZKO Hrádek n.N a nebo na nástěnce v klubovně ZKO Hrádek n.N  . 

11.    Povinností člena ZKO Kynologického klubu Hrádek n.N. je platit členské příspěvky, a řídit se Vnitřním řádem ZKO č.521 Hrádek n.N.

12.    Ukončení členství v ZKO Hrádek n.N. (viz.Stanovy ČKS) je automatické po nezaplacení členských příspěvků na příští rok. Při hrubém porušení povinností člena bude rozhodováno na členské schůzi o jeho dalším členství.

Tento „Vnitřní řád“ vznikl z potřeby obeznámit zejm. nové členy se zvyklostmi a podmínkami, za kterých může kynologický klub fungovat bez konfliktů.

Dodržování všech bodů by mělo zajistit spokojené soužití členů s vedením klubu, ale také ZKO Hrádek n.N. jako celku s majiteli ostatních okolních pozemků nebo domů, jakož i ve vztahu se státními institucemi, které mají právo dohlížet na dodržování některých předpisů.

Schváleno členskou schůzí ZKO  Hrádek nad Nisou